คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองยอดเยี่ยมClick Hereนิทรรศการผลงานนักศึกษา Project “POSTER” Creative Box 2020Click Hereโครงการจิตอาสาและสืบสานวัฒนธรรม ณ โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีClick HereBuilding Information Modelingโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ การพัฒนาศักยภาพสถาปนิก นักออกแบบ และวิศวกรโยธา
โดยการใช้โปรแกรม Building Information Modeling (BIM)
ณ.อาคารสิรินธร โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563Click Hereโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์เชิงสร้างสรรค์ณ คุ้มดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โครงการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16 และ 23-27 มิถุนายน 2563 Click Hereโครงการแข่งขันทักษะทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบClick Hereการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562Click Hereโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้นClick Here
Previous
Next

ผลงานนักศึกษา

รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองยอดเยี่ยม

นักศึกษาออกแบบสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศ Bangkok International Digital Content Festival 2019

นักศึกษาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2562

ทีม 420 Studio
คว้ารางวัลนักศึกษา The Best
จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562

ผลงานอาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย จันทนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
ที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

LECTURE SERIES


NEWSLETTER