คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คณะวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาเขตศาลายา 
เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539
ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
คณะวิชาสถาปัตยกรรมจึงได้เปิด
ทำการเรียนการสอน
ในสายสถาปัตยกรรมการก่อสร้างและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบ
โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552
เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีศักยภาพเพียงพอและมีคุณสมบัติในการเป็นคณะ ฯ
ครบตามของ สกอ. กล่าวคือมีสาขาวิชาครบ 5 สาขาวิชา
ในแต่ละสาขาวิชาชีพและเพื่อให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสองสาขาวิชาชีพนี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง คณะใหม่ขึ้นเป็น
“ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ”
การแยกออกมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรสายสถาปัตยกรรมการก่อสร้างและการออกแบบเป็นการขยายขอบเขตและศักยภาพในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานทัดเทียมสถาบันการศึกษาในอารยประเทศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
เปิดสอนในปี พ.ศ. 2547
2.สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
เปิดสอนในปี พ.ศ. 2548
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
COMMUNICATION ART TECHNOLOGY
เปิดสอนในปี พ.ศ. 2549
4.สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
เปิดสอนในปี พ.ศ. 2550
5.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
URBAN ARCHITECTURE 
เปิดสอนในปี พ.ศ. 2552
6.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
เปิดสอนในปี พ.ศ. 2554
7.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
FACILITY MANAGEMENT
เปิดสอนในปี พ.ศ. 2556
8.สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA DESIGN
เปิดสอนในปี พ.ศ. 2558

โลโก้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Facebook