กิจกรรมคณะ

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสถาปนิก นักออกแบบ และวิศวกรโยธา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสถาปนิก นักออกแบบ และวิศวกรโยธา
โดยการใช้โปรแกรม Building Information Modeling (BIM)
ณ.อาคารสิรินธร โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะของสถาปนิก นักออกแบบ และวิศวกร ศิษย์เก่าที่จบ
จากสาขาการจัดการงานก่อสร้าง สาขาการทรัพยกรอาคาร และสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม Building Information Modeling (BIM)
เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิศวกรโยธา และสถาปนิกรุ่นใหม่
3. เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นคลังสมอง
และศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม


ปิดความเห็น บน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสถาปนิก นักออกแบบ และวิศวกรโยธา