ผู้บริหาร

อ.เสาวณิต ทองมี

คณบดี

อ.ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.ดร.ฐปณี รัตนถาวร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.อัศวิน ไทรสาคร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Facebook