ไม่มีหมวดหมู่

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย จันทนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย จันทนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
ที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย
พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี
ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย จันทนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง