DIGITAL MEDIA DESIG

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล DIGITAL MEDIA DESIG
เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2558

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
  • กิจกรรมประจำปีการศึกษา
    • ปีการศึกษา 2559
  • ปริญญานิพนธ์ (THESIS)

 

Facebook