กิจกรรมคณะ

โครงการแข่งขันทักษะทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563

ณ อาคารสิรินธร และโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย อาจารย์กนกวรรณ คชสีห์และอาจารย์กาญจนา ปะทะขมปีย์

2.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยอาจารย์กรสวรรค์ชนก  ตั้งปอง

3.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย อาจารย์การัณย์ ไพบูลย์เลิศ และอาจารย์วีระ ลีลาพัฒนภูติ

4.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ผศ.ณธทัย จันเสน

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดย ผศ.ณัฏฐพงศ์  จันทร์วัฒนะ

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย อาจารย์รุจ  รัตพาหุ

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย อาจารย์ณัฐภูมิ  รับคำอินทร์

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย อาจารย์จิระะศักดิ์  มากกลาง และ อาจารย์สายชล  ครอบกลาง

10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย อาจารย์อัศวิน  ไทรสาคร

พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของแต่ละสถาบัน

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแสดงผลงานที่มาจากกระบวนการทางความคิดและทักษะการสร้างงาน

2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะด้านออกแบบ                                       

3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนร่วมสายวิชาชีพจากต่างสถาบัน
ปิดความเห็น บน โครงการแข่งขันทักษะทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ