งานประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
มีผลการดำเนินงานอยู่ใน ” ระดับดี ”
โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียนมั่ง (ประธานกรรมการ)
2. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีศรัทธา สินสาธิตสุกุล (กรรมการ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ขอรวมเดช (กรรมการ)
4. อาจารย์สุธน รุ่งเรือง (กรรมการ)
5. อาจารย์พสชนันท์ บุญช่วย (กรรมการและเลขานุการ)


ปิดความเห็น บน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562