การออกแบบสื่อดิจิทัล,  ผลงานนักศึกษา,  รางวัล

นักศึกษา ออกแบบสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศ Bangkok International Digital Content Festival 2019

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว พรทิพย์ แจ่มสระ
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทนานาชาติ
จากการประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัลการเรียนรู้แห่งอนาคต
ด้วยผลงาน ” แอพพลิเคชันความเป็นจริงเสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงวิศวกรรมในองค์กร “
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
โดยมี อาจารย์ ดร. ก้องเกียรติ หิรัญเกิด นำนักศึกษาขึ้นรับรางวัลโล่เกียรติยศในงาน
Bangkok International Digital Content Festival 2019 (BIDC2019)
ณ โรงแรมบางกอกเมอร์เคียวควีนส์พาร์ค
โดย รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้มอบรางวัล

ปิดความเห็น บน นักศึกษา ออกแบบสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศ Bangkok International Digital Content Festival 2019