เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม” ครั้งที่ 7 (EP06) 
กับสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยได้รับเกียรติจาก คุณนวัต ศักดิ์ศิริศิลป์
Founder & Design Director
บริษัท มอร์โอเวอร์ จำกัด
เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“COMCEPT DESIGN กับการออกแบบผลิตภัณฑ์”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร

Facebook