คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

หลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT

สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
COMMUNICATION ART TECHNOLOGY

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมออกแบบและชุมชนเมือง
ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
FACILITY MANAGEMENT

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA DESIGN