หลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT

สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
COMMUNICATION ART TECHNOLOGY

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมออกแบบและชุมชนเมือง
ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
FACILITY MANAGEMENT

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA DESIGN