“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม” ครั้งที่ 7 (EP05) กับสาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม” ครั้งที่ 7 (EP05)
กับสาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิติคุณ ยุกตะนันท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิลูชั่น คอนเน็ก (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สร้างโลกใหม่ให้ยิ่งใหญ่ ด้วยเทคโนโลยี AR”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร

Facebook