INTERIOR ARCHITECTURE

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน INTERIOR ARCHITECTURE
เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2554
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  • กิจกรรมประจำปีการศึกษา
    • ปีการศึกษา 2559
  • ปริญญานิพนธ์ (THESIS)
Facebook