สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2550
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • กิจกรรมประจำปีการศึกษา
    • ปีการศึกษา 2559
  • ปริญญานิพนธ์ (THESIS)
Facebook