คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ อันดับ 3
จากโครงการ “การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2562 มอบรางวัล
ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอล 2 อิมแพค เมืองทองธานี
นักศึกษาที่ได้เข้ารับรางวัล ได้แก่ นายวสวัตต์ ล้อเธียรประทาน ,นายพฤทธิ์ สิงห์บุญเสา
นายภาณุวัฒน์ พูนเกษม ,นางสาวขัตติยาภรณ์ เข็มพันธ์