สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL TECHNOLOGY)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต  วิชาเอกเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2547
หลักสูตรนี้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในการผลิตสถาปนิกเชิงปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ทางสถาปัตยกรรมด้านต่าง ๆ รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมุ้นเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ในการใช้ออกแบบและเขียนแบบ  การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร
การออกแบบเพื่อประหยัดพลังงาน  และเทคโนโลยีการก่อสร้าง

Facebook