ไม่มีหมวดหมู่

โครงการจิตอาสาและสืบสานวัฒนธรรม
ณ โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการจิตอาสาและสืบสานวัฒนธรรม
ณ โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR ค่ายอาสาพัฒนา “โรงอาหารนี้เพื่อน้อง”
และส่งมอบโรงอาหารให้แก่โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โดยมี พระปลัดญาณเดช จันทโสภโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น
ครูอังคณา สุดเสือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น
กำนันและผู้ใหญ่บ้านสี่หมื่น คณะครู นักเรียน ชาวบ้าน ให้การต้อนรับ
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์
จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์สำหรับเป็นโรงอาหารให้แก่นักเรียนการปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ภายในโรงเรียน การส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก
เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น
บริษัทเบเยอร์ จำกัด
บริษัทมหาชัยเมทัลชีท จำกัด
บริษัทบีเฟิร์ส อัลลายแอนซ์ จำกัด
และชมรมศิษย์เก่าราชมงคลศาลายา
ทั้งด้านการประสานงานการดำเนินการ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการดำเนินโครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์และเสียสละต่อสาธารณะ สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และนักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริง
ปิดความเห็น บน โครงการจิตอาสาและสืบสานวัฒนธรรม
ณ โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี