คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Building Information Modeling
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ การพัฒนาศักยภาพสถาปนิก นักออกแบบ และวิศวกรโยธา โดยการใช้โปรแกรม Building Information Modeling (BIM) ณ.อาคารสิรินธร โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2563
Click Here
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Click Here
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
Click Here
Previous
Next

ผลงานนักศึกษา

ทีม 420 Studio
คว้ารางวัลนักศึกษา The Best
จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562

นักศึกษาออกแบบสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศ Bangkok International Digital Content Festival 2019


นักศึกษาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2562

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลในงาน ToY Arch 2018

ผลงานอาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย จันทนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง ที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

LECTURE SERIES

NEWSLETTER