นิทรรศการ Me D Media Thesis Exhibittion 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดนิทรรศการ “Me D Media Thesis Exhibittion 2019”
โดยมี อาจาย์ ดร.โสรัจ พฤติโกมล รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โดยวัตถุประสงค์ในการจัด นิทรรศการ
“Me D Media Thesis Exhibittion 2019”
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพผ่านทางผลงานปริญญานิพนธ์
3. เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

นิทรรศการ “Me D Media Thesis Exhibittion 2019”
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรันศาลายา ชั้น1 ตรงข้าม Shop Aldo
28-31 มีนาคม 2562 งานเริ่มตั้งเวลา 11:00 นาฬิกา เป็นต้นไป

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
โดยมี อาจารย์ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจศึกษากลับสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องบรรยายA411  อาคารสิรินธร

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมี อาจารย์เสาวณิต ทองมี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาพร้อมทั้ง อาจารย์ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล ให้เกียรติเป็นวิทยาการในการบรรยาย
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงาน

มีนักศึกษาเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี 24 คน
– สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 4 ปี 32 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี 36 คน
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 ปี 25 คน
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 5 ปี 18 คน
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี 37 คน
– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ปี 34 คน
– สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี 32 คน

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 กับสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

มื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5
กับสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์แอดวานซ์เทคโนโลยี (ATC)
บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด
ในหัวข้อ “การนำแบบจำลองเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM) มาใช้ในการจัดการงานก่อสร้าง” ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 กับสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ
เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 (EP06)
กับสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชญ์ภูมิ สุวรรณปรีชา
ในหัวข้อ “การถ่ายภาพในยุคดิจิทัล”

ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 กับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

 

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

โดยได้รับเกียรติจาก คุณกอทอง ทองแถม ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักแผนภาพรวม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
หัวข้อ ” เศรษฐศาสตร์เมืองกับการออกแบบเมือง
Urban Economics, and Implementing Urban Design”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ”ครั้งที่ 5 กับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ”ครั้งที่ 5 (EP04)
กับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกรียงไกร ต่ายคำ
นักออกแบบอิสระ
มาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ
ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนและลงสีทัศนียภาพ”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร

OPEN HOUSE 2018 ARCHITECTURE AND DESIGN INNOVATION CREATIVE SPACE เปิดบ้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1
ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารสิรินธร

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา นิ่มเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี
เป็นประธานเปิดโครงการ

และอาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี
เป็นผู้กล่าวรายงานเปิดโครงการ

กิจกรรม เปิดบ้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1
ให้นักศึกษาและบุคลากรของแต่ละสาขาวิชา ได้จัดแสดงผลงาน การสร้างกิจกรรม
การออกร้าน เปิดพื้นที่และประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ให้น้อง ๆ นักเรียน ที่กำลังสนใจสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ได้รู้จักคณะฯมากขึ้น
ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมาย

มื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้
ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นตัวแทนลงนาม
และอาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เป็นพยานลงนาม ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมาย
ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
โดยนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีฯ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีทักษะที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่
ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ”ครั้งที่ 5 กับสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ”ครั้งที่ 5 (EP01)
กับสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉายา หาญทวีวงศา
อาจารย์พิเศษวิชาออกแบบเครื่องเรือน (เฟอร์นิเจอร์)
มาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ
ในหัวข้อเรื่อง “ของใกล้ตัวที่เรียกว่าเฟอร์นิเจอร์”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร