โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ชุมชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม

เมื่...

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Cajuput Small Wood Products Design Awards

คณะส...