คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Building Information Modeling
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ การพัฒนาศักยภาพสถาปนิก นักออกแบบ และวิศวกรโยธา โดยการใช้โปรแกรม Building Information Modeling (BIM) ณ.อาคารสิรินธร โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2563
Click Here
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Click Here
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
Click Here
Previous
Next

โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา Project “POSTER” Creative Box 2020

โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา Project “POSTER” Creative Box 2020 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม, สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม และ สาขาออกแบบสื่อดิจิทัลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดโครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา Project “POSTER” Creative Box 2020รายวิชา Presentation Technique ชั้นปีที่1โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูรณ์ฟุ้งเพื่อง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Read More »

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 WALKIN (รอบที่ 1)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ WALKIN รอบที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 #Walkin (รอบที่1) สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2563 รายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัครออนไลน์ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

Read More »

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
รอบโควตา รับตรงพิเศษ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตา รับตรงพิเศษ สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2563 สอบสัมภาษณ์ ประกาศผล ลงทะเบียนและรายงานตัว วันที่ 14 พฤศจิการยน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Read More »

โครงการจิตอาสาและสืบสานวัฒนธรรม
ณ โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการจิตอาสาและสืบสานวัฒนธรรม ณ โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR ค่ายอาสาพัฒนา “โรงอาหารนี้เพื่อน้อง” และส่งมอบโรงอาหารให้แก่โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมี พระปลัดญาณเดช จันทโสภโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น ครูอังคณา สุดเสือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น

Read More »

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น ในวันที่ 2-3 กันยายน 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น ณ มูลนิธิหลวงตาน้อย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย 5 ทักษะอาชีพคือ 1 การทำกระเป๋าจากไวนิล 2 การทำเคสโทรศัพท์ตากวัสดุธรรมชาติ 3 การทำที่รองแก้วจากการทอเศษผ้า 4 การสร้างผลิตภัณฑ์จากเชือกถัก 5 การสร้างผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชน

Read More »

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 มีผลการดำเนินงานอยู่ใน ” ระดับดี ” โดยมีคณะกรรมการดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียนมั่ง (ประธานกรรมการ) 2. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีศรัทธา สินสาธิตสุกุล (กรรมการ) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ขอรวมเดช

Read More »

ผลงานนักศึกษา

ทีม 420 Studio
คว้ารางวัลนักศึกษา The Best
จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562

นักศึกษาออกแบบสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศ Bangkok International Digital Content Festival 2019


นักศึกษาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2562

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลในงาน ToY Arch 2018

ผลงานอาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย จันทนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง ที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

LECTURE SERIES

NEWSLETTER