กิจกรรมคณะ

โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา Project “POSTER” Creative Box 2020

โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา Project “POSTER” Creative Box 2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม, สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม และ สาขาออกแบบสื่อดิจิทัล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัด
โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา Project “POSTER” Creative Box 2020
รายวิชา Presentation Technique ชั้นปีที่1
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูรณ์ฟุ้งเพื่อง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา
โครงการจัดระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2563
ณ Central Plaza Salaya (1st Floor)
เวลา 11.00-19.00

ปิดความเห็น บน โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา Project “POSTER” Creative Box 2020