กิจกรรมคณะ,  สหกิจศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
โดยมี อาจารย์โสรัจ พฤฒิโกมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวนำเชิญ
อาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ
กล่าวต้อนรับนักศึกษากลับสู่รั้วมหาวิทยาลัย
หลังจากที่ได้ออกฝึกงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา จัดขึ้นเพื่อ ชี้แจ้ง กระบวนการ
หลังการออกฝึกงานสหกิจศึกษาและนักศึกษานำผลงานที่ได้ออกฝึก มานำเสนอ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา และเพื่อนนักศึกษา