กิจกรรมคณะ,  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

“การจัดการขยะชุมชน” โครงการชุมชนยั่งยืน สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างง่ายให้เหมาะสมสำหรับบ้านพักอาศัย
ในการนี้อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ลงพื้นที่ให้ความรู้ชุมชน ณ ชุมชนตลาดน้ำลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 เรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม
การจัดการขยะ และการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ผู้ที่มาค้าขาย และนักท่องเที่ยว

Sustainable Community Project : Easy Environment Management for Residents.
The project was realized by mentors and students from
Faculty of Architecture and Design,
Rajamangala University of Technology Rattanakosin,
major of Architectural Technology. The community study was
at Lamphaya Floating Market, Bang Len District, Nakhon Pathom Province
on March 17-18, 2018
with topics : Proper Environmental management,
waste management and application of existing waste materials.
To improve the local environment and the quality of life.
The project well received by residents of the community, vender and tourist.