กิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฐปณี รัตนถาวร และ อาจารย์ประธาน ยานกูลวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ


อาจารย์ ดร.ฐปณี รัตนถาวร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ 0256/2561 ลงวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

 


อาจารย์ประธาน ยานกูลวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ 0256/2561 ลงวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฐปณี รัตนถาวร และ อาจารย์ประธาน ยานกูลวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์