กิจกรรมคณะ,  สหกิจศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

โดยมี อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวตอนรับนักศึกษา
ที่ได้ออกฝึกสหกิจ เป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา
ได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานจริง