กิจกรรมคณะ,  สาขาวิชา

การนำเสนอผลงานการออกแบบแนวทางพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนท่าฉลอม-มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
ได้นำเสนอผลงานการออกแบบแนวทางพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนท่าฉลอม-มหาชัย จ.สมุทรสาคร
ณ วัดแหลมสุวรรณาราม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

     โดยมี นายเสาวณิต ทองมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
ร่วมเป็นเกียรติในการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฎิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1
ดำเนินการภายใต้การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง
การสำรวจพื้นที่ การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
และในโอกาสนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
รับฟังการนำเสนอ
และการแสดงความคิดเห็น

นอกจากนั้น การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนงบประมาณ
จาก
บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ตลอดจนการให้ความอนุเคราะห์สถานที่
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาหาร และเครื่องดื่ม จากทางวัดและชุมชน
ทางสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
ใคร่ขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้