กิจกรรมคณะ,  ผลงานนักศึกษา,  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมได้รับรางวัลจากการประกวด โครงการ GLOBAL HOUSE DESIGN CONTEST 2017

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
“โครงการ GLOBAL HOUSE DESIGN CONTEST 2017”

นางสาวรชยาพันธ์ อัครบัญชาเลิศ
ที่ได้รางวัลขมเชย ประเภทมูลค่าบ้านไม่เกิน 1,000,000 บาท
ในกลุ่ม นิสิต / นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 

และนายนิติ เจิมพันธุ์
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทมูลค่าบ้านไม่เกิน 2,000,000 บาท
ในกลุ่มนิสิต / นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ