กิจกรรมคณะ,  สหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
ณ ห้องA411 ชั้น 4 อาคารสิรินธร

โดยมี อาจารย์เสาวณิต ทองมี
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ
อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

นักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อม
ในการออกฝึกประสบการณ์การทำงาน ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
เสมือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถานประกอบการ ในตำแหน่งที่เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของนักศึกษา และตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่
ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – 23 มีนาคม 2560
เอกสารสหกิจศึกษา   ดาวน์โหลด