โครงการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพด้านการออกแบบและผลิตเฟอร์ประเภทงานไม้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุฑิตา จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการบริการวิชาการ
“โครงการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพด้านการออกแบบและ
ผลิตเฟอร์ประเภทงานไม้”
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุฑิตา จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560
โดย อ.โสรัจ พฤฒิโกมล. เป็นวิทยากรสอนด้านการผลิต และออกแบบเฟอร์นิเจอร์
อ.ประชม ทางทอง อบรมด้านการออกแบบ พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Facebook