การออกแบบสื่อดิจิทัล,  กิจกรรมคณะ,  ฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมตกแต่งภาพถ่ายด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์”

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการบริการวิชาการ
“โครงการอบรมตกแต่งภาพถ่ายด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์”

โดยมี อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ
รองคณบดีฝ่าวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการ
ผศ.ดร.ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล กล่าวนำเปิดโครงการ
โครงการจัดระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A306 อาคารสิรินธร

ซึ่งโครงการจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้
หลักการ ปฏิบัติงานออกแบบ
และปรับแต่งภาพ โดยใช้โปรแกรม Adobe Lightroom
ทำให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ในสถานประกอบการของตนได้จริง
ผู้เข้าร่วมโครการทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการเข้าอบรมในครั้งนี้

ที่มาของโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ยกระดับ ตลอดจนพัฒนาความสามารถของบุคคล
ที่สนใจในการถ่ายภาพและฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือทางด้านการออกแบบสื่อ
ในรูปแบบต่าง ๆ จนกลายเป็นนักออบแบบมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ
เป็นที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ทางด้านการตกแต่งภาพกับวิทยากร
ผู้มีความเชียวชาญ เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาต่อไป