สหกิจศึกษา

รายชื่อสถานประกอบการของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ สหกิจศึกษาประภาคการศึกษาที่ 2/2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ดาวโหลดไฟล์แนบ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง  ดาวโหลดไฟล์แนบ