กิจกรรมคณะ,  ฝ่ายกิจการนักศึกษา

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (SusLab2)

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
นักวิจัย ผู้บริหาร อาจารย์ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (SusLab2)
ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ
Hsiuping University of Science and Technology จากประเทศไต้หวัน
ในหัวข้อการประชุม เรื่อง
“พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2561
เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ด้านการวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาภายนอก
โดยมี ดร.พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้