การออกแบบสื่อดิจิทัล,  กิจกรรมคณะ

ศึกษาดูงานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นำโดยหัวหน้าสาขา และอาจารย์ประจำสาขา
ได้นำคณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 3 ของสาขา
ไปศึกษาดูงานที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานครฯ
เพื่อเป็นการศึกษาศิลปะ ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์
ผ่านเทคโนโลยีการนำเสนอของ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
และนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป