การออกแบบสื่อดิจิทัล,  กิจกรรมคณะ,  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,  เทคโนโลยีนิเทศศิลป์,  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

เปิดบ้านโชว์ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ทั้ง 8 สาขาวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง
เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง
สถาปัตยกรรมภายใน การจัดการทรัพยากรอาคาร ออกแบบสื่อดิจิทัล
ได้นำสินค้า ผลงานของนักศึกษา ไปออกร้านแสดงผลงานและจัดจำหน่าย
ณ ลานแสดงสินค้า ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา