กิจกรรมคณะ

โครงการ “ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย”

ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
อาจารย์โสรัจ พฤฒิโกมล และอาจารย์ประชม ทางทอง
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้เข้าร่วมโครงการ “ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย”
โดยมีคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และ ศาสตร์จารย์ ทางด้านสถาปัตยกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา
พร้อมด้วยมหาวิทยาลัย 10 แห่งทั่วประเทศ
ร่วมกันระดมความคิดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อมของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ณ ห้อง703 อาคารอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าตุณทหารลาดกระบัง