กิจกรรมคณะ,  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โครงการ “ การเรียนรู้ศึกษาดูงานอุปกรณ์จับยึดเฟอร์นิเจอร์ “

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์

ไปศึกษาดูงาน ณ.บริษัทโมเดิร์นฟอร์ม Showroom Modernform (ชั้น2สาขาHome decorative)
อาคารG @CDC crystal design center เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา
ในชื่อโครงการการเรียนรู้ศึกษาดูงานอุปกรณ์จับยึดเฟอร์นิเจอร์
โดยมีอาจารย์โสรัจ  พฤฒิโกมล

นำนักศึกษาไปดูเฟอร์นิเจอร์วัสดุใหม่ๆและอุปกรณ์จับยึด
เพื่อเรียนรู้หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ