กิจกรรมคณะ

โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการและนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพรช

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานประเภณีสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน23จังหวัด ครั้งที่ 60
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่16-18กุมภาพันธ์ 2561
นำทีมโดย อ.พลชัย ศรีอินทร์ อ.โสรัจ พฤฒิโกมล อ.ประชม ทางทอง
อ.วรัญญู เหลาโชติ อ.ประธาน ยานกูลวงศ์ และอ.โชคดี ศรีสมบัติ
พานักศึกษาลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์

เพื่อศึกษาและให้ความรู้ทางสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งลงพื้นที่ชุมชนหาดเสี้ยว
เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม
เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯลฯ.
เพื่อร่วมกันเก็บข้อมูลและบริการวิชา บูรณาการ ให้กับชุมชน
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผู้บริหารส่วนตำบลให้การตอนรับ