ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2560

 

ขอให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและขอรับเอกสารแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ห้องทะเบียน ชั้น 1  อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โดยเริ่มรับเอกสารได้ตั้งแต่ วันที่ 5 มีนาคม ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2561

กำหนดวันส่งคืนเอกสารขอสำเร็จการศึกษาให้นักศึกษาดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งคืนก่อนวันที่ 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

รายชื่อนักศึกษา >>>>ไฟล์แนบ Graduate2560_Arch_Foad_RMUTR<<<<

 

ข้อปฏิบัติและเอกสารที่ต้องนำมายื่นพร้อมแบบขอสำเร็จการศึกษา

 1. นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อและรับเอกสารแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (สวท.ทบ10) ได้ที่หน้าห้องทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลตัวบรรจงและดำเนินการให้ผ่านทุกขั้นตอนในแบบคำร้องถึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
  หมายเหตุ** ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ 50 บาท
       – นำรูปถ่ายสวมครุยขนาด 1 นิ้ว จำนวน 10 รูป (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)ใช้เฉพาะศาลายา (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมเครื่องประดับ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หมายเหตุ** ตัดขอบรูปให้เรียบร้อย
 2. แนบเอกสารติดยศที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วมาพร้อมแบบขอสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)
 3. แนบใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ทางกลุ่มงานทะเบียนฯ แนบให้พร้อมดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล
 4. เขียน ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษาหลังรูปถ่าย
  นักศึกษาชาย  ไม่ไว้ผมยาว  ไม่ไว้หนวด ผมทรงสุภาพ
  นักศึกษาหญิง  ให้รวมผมให้เรียบร้อย แต่งหน้าตามสมควร ไม่สวมเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น
 5. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ มาพร้อมกับแบบขอสำเร็จการศึกษา
Facebook