โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ปีที่3 ครั้งที่4 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ปีที่ 3” ครั้งที่ 4
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

โดยได้รับเกียรติจาก คุณพนิต ศุภศิริลักษณ์
Project Manager Engineering Section
บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด

ในหัวข้อ ” การตรวจสอบอาคารใน FM “
ณ ห้องบรรยาย A411 อาคารสิรินธร

Facebook