กิจกรรมคณะ

ศึกษาดูงาน ณ โรงงานไม้จัมปาก้า

ในวันศุกร์ที่26 มกราคม พ.ศ. 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้พานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงงานไม้จัมปาก้า
บริษัทผลิตไม้พื้น ประตู และเฟอร์นิเจอร์ ชั้นนำของประเทศไทย
โดยทางบริษัทให้การตอนรับพาชมโรงงานศึกษาดูงาน อธิบายคุณสมบัติของไม้
โดยมีอาจารย์ โสรัจ พฤฒิโกมล อาจารย์ พลชัย ศริอิน และ อาจารย์วรัณญู เหล่าโชติ
เป็นตัวแทนนำนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบชั้นปีที่ 1และชั้นปีที่ 3
เข้าศึกษาดูงาน และขั้นตอนในการผลิต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน