กิจกรรมคณะ

นิทรรศการวิชาการ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้ออกบูธ จัดแสดงผลงาน ของนักศึกษา
ในกิจกรรม RMUTR OPEN HOUSE 2018
ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถนำไปพัฒนาทักษะ
ในการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด และประสบผลสำเร็จในการศึกษาในอนาคต
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนักเรียน นักศึกษา ในเขตจังหวัดนครปฐม จำนวนกว่า 400 คน
โดยได้รับเกียรติจาก นายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑลเป็นประธานในพิธีเปิด
ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ
สำหรับบรรยากาศภายในงาน จัดให้มี การแสดงเดินแฟชั่นโชว์ จากนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการออกบูธจัดนิทรรศการของแต่ละคณะวิชาและสาขา
จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี MOU
กับโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 80 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาภายนอก
กิจกรรม RMUTR OPEN HOUSE 2018
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561