กิจกรรมคณะ,  งานประกันคุณภาพ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ครั้งที่ 2)

ในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ครั้งที่ 2)
ณ ห้องประชุม A508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร


โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
– รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
– รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– ดร.ธนาทร เจียรกุล
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
– อาจารย์บวร เครือรัตน์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มาให้คำแนะนำหลักการและกระบวนการเขียนเล่มรายงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี