กิจกรรมคณะ,  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

โครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะสายสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 3

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัด โครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะสายสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 3
โดยมี อาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ
ร่วมด้วย คณะกรรมการจากสภาสถาปนิก และสถาบันการศึกษา ได้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาคารสิรินธร
และวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ริมน้ำตลาดเก่าสามพราน ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


วันที่ 11 ธันวาคม 2560 บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการออกแบบสถาปัตยกรรม
บริบทของพื้นที่และแนวทางการจัดทำข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และวันที่ 13 ธันวาคม 2560
– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติลงในสถานที่จริง
ณ ริมน้ำตลาดเก่าสามพราน ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


วันที่ 14 ธันวาคม 2560 แข่งขันทักษะสายสถาปัตยกรรมและให้ข้อเสนอแนะผลงาน
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้