กิจกรรมคณะ

โครงการแนะแนวส่งเสริมประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัย กับ IAESTE Thailand

ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการ แนะแนวส่งเสริมประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัย
กับ IAESTE Thailand

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.ทองดี ชีวพฤกษ์
เลขธิการ IAESTE Thailand มาบรรยายพิเศษ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษานานชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค
ณ ห้องประชุมA508 อาคารสิรินธร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์