Lecture Serise,  กิจกรรมคณะ,  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ปีที่ 3” ครั้งที่ 2
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
โดยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ชาตรี ลดาลลิตสกุล
บริษัท ต้นศิลป์ สตูดิโอ จำกัด
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวคิด-ชีวิต-ผลงาน”
ณ ห้องบรรยาย A411 อาคารสิรินธร