การออกแบบสื่อดิจิทัล,  กิจกรรมคณะ

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ศึกษาดูงาน ณ Imagimax Animation&Studio

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561
สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นำโดย ผศ.ดร.ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจำสาขา
อ.พรพิมล ศักดา อ.ธนพล จุลกะเศียน อ.กิตติธัช ศรีฟ้า
ได้นำนักศึกษา เข้าทัศนศึกษาดูงานด้านแอนิเมชั่น กราฟิก
ณ บริษัท Imagimax Animation&Studio
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล