กิจกรรมคณะ,  สหกิจศึกษา

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560

กำหนดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง ห้อง A411
สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ ห้อง A412
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ห้อง A413
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร ห้อง A414
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ห้อง A417

เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น. พร้อมเพรียงกันทุกสาขาวิชาที่ห้อง A411

เอกสารที่นักศึกษาต้องดำเนินการส่ง
1.เล่มบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.ใบกสศ.11 และกสศ.12(อยู่ในซองสีน้ำตาลที่ได้รับในวันปฐมนิเทศสหกิจศึกษา
นักศึกษานำเอกสารให้พี่เลี้ยงกรอกข้อมูล และปิดผนึกให้นักศึกษานำกลับมา)

3.ชาร์ตการปฏิบัติงานขนาด A1 (แนวตั้งเท่านั้นและไฟล์ใส่ CD)
4.ข้อมูลการนำเสนอการปฏิบัติงาน (Power Point)
5.เล่มรายงาน (เนื้อหาตามที่ อาจารย์นิเทศมอบ)

** ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา เท่านั้น **
(นักศึกษาคนใดไม่เข้าปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา จะไม่สามารถผ่านสหกิจศึกษา)