โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธรเวลา 13.00 – 16.00 น.
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สัญชัย สุพิพัฒน์มงคล
อาจารย์พิเศษภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
หลักสูตรการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในหัวข้อ “การออกแบบกับวัสดุท้องถิ่น และ Design Analysis”

Facebook