กิจกรรมคณะ,  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

“เกกมะเหรก ไอเดีย” สัมมนาวิชาการ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Greyray_Foad_Rmutr

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “เกกมะเหรก ไอเดีย”
ณ ห้องประชุม A508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร
โดย ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูรณ์ฟุ้งเฟื่อง รองธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ

“เกกมะเหรก ไอเดีย” ได้รับเกียรติจาก
คุณชาญฉลาด กาญจนวงศ์
(นักออกแบบผลิตภัณฑ์)
เจ้าของแบรนด์ Grey Ray Stationery
ภายใต้แนวคิด Eco Design
ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับรางวัล Demark และ Good Design Award
มาเป็นวิทยากร บรรยาย สัมมนา ในเรื่อง
“แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Grey Ray”