กิจกรรมคณะ,  สถาปัตยกรรมผังเมือง

ศึกษาดูงานการออกแบบวางผังเมืองและสถาปัตยกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

ในระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2561
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โดย อ.โจ ปัญจวิชญ วีระกุล Phunjavit Weerakul (อ.พิเศษ)
อ.ดร.แมลงภู่ จักรสิน น้อยไร่ภูมิ Jaksin Noyraiphoom
ได้นำทีมนักศึกษาจำนวน 22 คน
ไปศึกษาดูงานการออกแบบวางผังเมืองและสถาปัตยกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์

เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเดินทาง ศึกษาการออกแบบวางผังเมือง และ สถาปัตยกรรม
มาใช้เพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้จากสถานที่จริง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
สถานที่ที่ได้ไปศึกษา ได้แก่
URA, Park Royal, วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์, School of Art Design and Media
Garden by The Bay ,Marina Barrage และสถานที่โดยรอบของประเทศสิงค์โปร์