คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21” Lecture Series EP.05 สาขาการจัดการทรัพยากรอาคาร
ในหัวข้อ “การจัดการทรัพยากรอาคารและการอนุรักษ์พลังงาน”

โดยได้รับเกียรติจาก

คุณพยุงศักดิ์  ก้อนแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท โซลูชั่น เพาเวอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด


เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในโครงการสัมนาเชิงวิชาการครั้งนี้
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.