กิจกรรมคณะ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ในศตวรรษที่ 21
เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการทำงาน แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย
โดย อาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี
เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการแล
พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณ เฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
โครงการจัดขึ้น ณ ห้อง A508 อาคารสิรินธร

ปิดความเห็น บน โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ในศตวรรษที่ 21